Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/dipservice/ftp/strony_www/dalmor.phnsa.pl/includes/file.phar.inc).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

Istotnym obowiązkiem Polskiego Holdingu Nieruchomości[1] (PHN) jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych w PHN. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie mają Państwo z tym związane prawa.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszych usług i pozostawia nam swoje dane osobowe, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie zależy od celu, w jakim je zbieramy. Przykładowo, jeśli korzysta Pani/Pan z usług jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, to administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe będzie ta spółka, która jest usługodawcą.

Spółką wiodącą w Grupie Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości jest: Polski Holding Nieruchomości S.A., adres siedziby: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.

Z kim należy się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Poniżej jego dane kontaktowe:

adres e-mail: IOD@phnsa.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Polski Holding Nieruchomości stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1)   w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PHN (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w tym:

- spełnienie obowiązków informacyjnych spółki wobec rynku kapitałowego;

- prowadzenie księgi akcyjnej, księgi protokołów Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń oraz list uprawnionych;

- wynikających z pełnomocnictw, warrantów subskrypcyjnych.

 

2)   w celu realizacji umów zawartych z PHN (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), w zakresie:

- wykonawstwa oraz dostawy;

- realizacji projektów budowlanych;

- nabycia lokalu;

- wynajmu i sprzedaży nieruchomości;

- prowadzenia działalności hotelowej;

- udzielania zamówień i współpracy z kontrahentami zewnętrznymi;

- pozyskiwania oraz wykorzystywania operatów szacunkowych.

 

3)   na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), w zakresie:

- prowadzenia działań marketingowych, promocji usług oferowanych

  przez PHN;

- prowadzenia postępowań przetargowych;

- złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności oraz listów

  intencyjnych;

- przedstawienia oferty;

- realizacji procesu wyboru rzeczoznawcy.

4)   na podstawie naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) w zakresie:

- prowadzenia korespondencji w przypadku realizacji prośby o kontakt

  (np. przez formularz kontaktowy);

- weryfikacji i kontroli poprawności procesów wewnętrznych i operacyjnych;

- obsługi organów spółki.

 

Ponadto PHN przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

-       prowadzenia ewidencji księgowej, dokonywanie przelewów,

-       realizacji przepisów prawa do których przestrzegania pracodawca/zleceniodawca jest zobligowany,

-       realizacji obowiązków płatnika związanych z obsługą i wysyłką deklaracji podatkowych,

-       realizacji procesów rekrutacyjnych,

-       realizacji porozumień/umów z podmiotami zewnętrznymi (dane powierzone przez inne podmioty – administratorów danych osobowych),

-       realizacji przepisów ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz innych przepisów prawa do których stosowania zobligowany jest Płatnik,

-       realizacji zamówionej przez użytkownika serwisu usługi newsletter,

-       wymiany wizytówek w trakcie różnego rodzaju wydarzeń,

-       przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PHN?

Są to w szczególności:

-         dane identyfikacyjne lub związane z weryfikacją osoby, czyli ustaleniem lub sprawdzeniem jej tożsamości;

-         dane finansowe;

-         dane dotyczące działalności zawodowej lub gospodarczej w związku z  realizacją umów oraz działaniami podejmowanymi przez PHN;

-         dane dotyczące poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi     osobowymi – są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką    prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

W przypadku, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, podanie tych danych ma charakter dobrowolny.

Kiedy przesłanką do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, podanie danych jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec PHN w zakresie przetwarzanych swoich danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:

-         w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

-         w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PHN; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

-         w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

-         w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy.

-         ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

PHN może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskiwania tych danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, np. wykonania usługi; którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia; które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia, instytucjami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi lub podmiotami je reprezentującymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Będą to w szczególności podmioty wspierające PHN np. wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Od momentu pozyskania, Pani/Pana danych osobowych będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

-         w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z PHN umowy, przez czas jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

-         w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PHN w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PHN;

-         w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez PHN, przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

-         w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PHN stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PHN zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

W niektórych przypadkach PHN i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić podejmowane działania, oraz określić efektywność naszych działań marketingowych. 
Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.
[1] Polski Holding Nieruchomości, PHN – odnosi się do Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Spółką wiodącą jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 12, 00 – 124 Warszawa. Wykaz podmiotów wchodzących w skład GK PHN dostępny jest na stronie www.phnsa.pl