Rejestr Akcjonariuszy

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych („KSH”), z dniem 1 marca 2021 r. akcje spółki Dalmor S.A. uległy dematerializacji (forma papierowa została zastąpiona zapisem elektronicznym), a księga akcyjna, w której ujawnieni byli akcjonariusze, została zastąpiona rejestrem akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („BDM”).

Zasady funkcjonowania rejestrów akcjonariuszy regulują przepisy KSH. Szczegółowe warunki prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Dalmor S.A. określone są w Regulaminie prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez BDM.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za akcjonariusza wobec spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Aby zostać wpisanym do rejestru akcjonariuszy należy złożyć w spółce dokument akcji. Akcjonariusz, który nie złoży dokumentu akcji przed dniem 1 marca 2026 r. (według aktualnego brzmienia przepisów prawa) bezpowrotnie utraci możliwość wpisania do rejestru akcjonariuszy, a co za tym idzie status akcjonariusza.

Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w formie elektronicznej i jest jawny dla każdego akcjonariusza. Akcjonariusze mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr. Aby uzyskać możliwość dostępu „online” do rejestru akcjonariuszy należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na komunikację przy wykorzystaniu poczty elektronicznej wskazując, poza innymi wymaganymi informacjami, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego. W celu uwierzytelnienia osoby składającej oświadczenie, musi ono być podpisane podpisem elektronicznym albo podpis musi zostać poświadczony przez notariusza.

Uzupełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do BDM:

Dom Maklerski BDM S.A.
Wydział Obsługi Spółek Niepublicznych
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000008665
NIP: 547-02-44-972
REGON: 07042563

tel. 033/ 812-84-91, fax. 033/ 812-84-02, e-mail: rejestr@bdm.pl
konto bankowe: 65 1240 4142 1111 0000 4825 4526

Na wskazany w oświadczeniu adres poczty elektronicznej BDM prześle Instrukcję logowania do systemu oraz sposobu poruszania się w rejestrze akcjonariuszy, natomiast na numer telefonu komórkowego BDM prześle hasło.

Po uzyskaniu hasła i instrukcji w przeglądarce internetowej należy przejść na adres URL aplikacji: https://raa.bdm.pl//, a następnie postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Za czynności dokonywane w rejestrze akcjonariuszy BDM pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat.

Wpisów w rejestrze akcjonariuszy dokonuje podmiot prowadzący ten rejestr (BDM), na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Wpisy dokonywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.

Przed dokonaniem wpisu, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis.

Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym.

O dokonanym wpisie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny niedokonania wpisu.

Więcej informacji na temat dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy można znaleźć na stronie https://www.bdm.pl/edukacja/pytania-i-odpowiedzi/rejestr-akcjonariuszy.

 

1. Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2. Tabela opłat za czynności w rejestrze akcjonariuszy

3. Oświadczenie Akcjonariusza zgoda na komunikację elektroniczną (e-mail)

4. Procedura AML - Oświadczenie osoba fizyczna

5. Procedura AML - Oświadczenie osoba prawna