Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego PHN S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego PHN S.A., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PHN S.A. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PHN S.A.

PHN S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PHN S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PHN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu PHN S.A.

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Spółkę Polski Holding Nieruchomości S.A. jest dostępny do przeglądania na stanowisku recepcyjnym w siedzibie Spółki.

Polski Holding Nieruchomości S.A.
00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12
+48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01
www.phnsa.pl; sekretariat@phnsa.pl

Sąd Rejonowy dla m ST. Warszawy, XII Wydział KRS nr 0000383595
NIP 525-250-49-78 | kapitał zakładowy: 51 217 313,00 zł w pełni wpłacony