PRZYŁĄCZENIOWE KODEKSY SIECI

PRZYŁĄCZENIOWE KODEKSY SIECI

1. Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RfG)
    1.1. Informacje ogólne
    1.2. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań
    1.3. Pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A i B
        1.3.1. Informacje ogólne
        1.3.2. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje)
        1.3.3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
        1.3.4. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B
        1.3.5. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu A
        1.3.6. Wzór dokumentu instalacji modułu wytwarzania energii dla typu B
        1.3.7. Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej DALMOR S.A.
        1.3.8. Klauzula informacyjna DALMOR S.A. przyłączanie mikroinstalacji
    1.4. Testowanie jednostek wytwórczych
        1.4.1. Informacje ogólne
        1.4.2. Procedura testowania jednostek wytwórczych
    1.5. Certyfikacja jednostek wytwórczych
        1.5.1. Informacje ogólne
        1.5.2. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
        1.5.3. Wzór deklaracji zgodności
    1.6. Ogólne wymogi w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
 
   1.7. Kryteria oceny możliwości przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
    1.8.  Kryteria oceny możliwości przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Przyłączanie odbiorców energii (NC DC)
   2.1. Informacje ogólne
   2.2. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podziału obowiązków  między właścicielem instalacji odbiorczej oraz operatorem systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności, a także dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie
   2.3. Procedura pozwolenia na użytkowanie
   2.4. Procedura testów, symulacji i certyfikacji systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy
   2.5. Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzeń
   2.6. Dokument instalacji – przyłączenie jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania przez instalcję odbiorcza lub zamknięty system dystrybucyjny na napięciu 1000 V lub niższym do sieci elektroenergetycznej
   2.7. Powiadomienie o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania
   2.8. Ogólne wymogi dotyczące przyłączania odbioru (NC DC) 

3. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego (NC HVDC)
    3.1. Ogólne wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (NC HVDC)